algemene voorwaarden

Download als PDF:
algemene voorwaarden PS eventcrew

Artikel 1. Definities
De Opdrachtgever
: diegene die schriftelijk of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
Crew: een groep mensen die als team namens PS Eventcrew in opdracht van de Opdrachtgever zelfstandig, met inzet van eigen kennis en expertise het werk uitvoeren. De Crew wordt door PS Eventcrew samengesteld.
De Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en PS Eventcrew op grond waarvan onder leiding en toezicht van PS Eventcrew werkzaamheden worden verricht.
Het Werk: het op- en afbouwen van evenementen in de meest brede zin van het woord, tegen betaling van een prijs in geld. Het Werk wordt door de Crew zelfstandig uitgevoerd met inzet van eigen kennis en expertise.
Totale prijs: de door Opdrachtgever aan PS Eventcrew verschuldigde en bedongen prijs in geld, exclusief BTW.
PS Eventcrew: handelsnaam van de besloten vennootschap Production Solutions B.V.

Artikel 2. Toepasselijkheid en totstandkoming
2.1     Deze algemene voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van PS Eventcrew voor zover één en ander betrekking heeft op een door PS Eventcrew uit te voeren Opdracht.

2.2     Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met PS Eventcrew. De overige bedingen in deze algemene voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.

2.3     Alle aanbiedingen en offertes van PS Eventcrew zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4     Aanbiedingen en offertes van PS Eventcrew zijn gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie. De Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor PS Eventcrew benodigde informatie voorafgaand aan het uitvoeren van het Werk door de Opdrachtgever wordt verstrekt.

2.5     De Opdracht komt tot stand op het moment dat de schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding/offerte PS Eventcrew heeft bereikt.

2.6     De Opdracht wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat PS Eventcrew voldoende capaciteit heeft. Is er onvoldoende capaciteit om het Werk uit te voeren dan zal PS Eventcrew de Opdrachtgever hierover binnen 10 dagen na aanvaarding van de aanbieding/de offerte informeren in welk geval de Opdracht wordt geacht niet tot stand te zijn gekomen.

Artikel 3. Uitbesteding, prijzen en meerwerk
3.1     PS Eventcrew is gerechtigd om de uitvoering van haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.

3.2     Alle door PS Eventcrew opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en alle overige heffingen en belastingen welke in verband met de uitvoering van de Opdracht verschuldigd mochten zijn.

3.3     Alle genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen voor loonkosten, reis- en verblijfkosten, gereedschappen, materialen en verdere prijsbepalende factoren. In geval van wijziging van een of meer van deze factoren voordat een begin is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst, zal de prijs door PS Eventcrew zodanig kunnen worden aangepast dat daarin de ingetreden wijzigingen op billijke wijze zijn verdisconteerd.

3.4     PS Eventcrew stuurt voorafgaand aan de totstandkoming van de Opdracht een aanbieding/offerte toe aan Opdrachtgever ten aanzien van de in rekening te brengen prijs. Kosten die zijn ontstaan doordat de Opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het Werk mogelijk te maken, worden door PS Eventcrew achteraf extra in rekening gebracht. Indien tijdens de uitvoering van het Werk moet worden afgeweken van hetgeen oorspronkelijk was overeengekomen zullen de meerkosten daarvan aan Opdrachtgever worden doorberekend. Tot meerwerk behoren in het ieder geval: alle werkzaamheden die naar mening van PS Eventcrew voor correcte uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs noodzakelijk zijn en die niet voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht door de Opdrachtgever zijn verlangd. Het meerwerk wordt per factuur in rekening gebracht en wordt berekend op grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities.

3.5     De bedragen in de totale prijs zijn berekend op basis van tijdsblokken van zes uur, waarbij een tijdsblok van 6 uur wordt gezien als een halve dag, een tijdsblok van 9 uur als driekwart dag en een tijdsblok van 12 als een volle dag. Gepauzeerde tijd wordt meegeteld als onderdeel van een tijdsblok, met dien verstande dat: in een tijdsblok van 6 uur is 45 minuten gepauzeerde tijd verdisconteerd; in een tijdsblok van 9 uur is 1 uur gepauzeerde tijd verdisconteerd, en; in een tijdsblok van 12 uur is 1,5 uur gepauzeerde tijd verdisconteerd. De reiskosten zijn inbegrepen, tenzij anders overeengekomen. Partijen kunnen hiervan in onderling overleg afwijken, mits schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4. Annulering
4.1     Indien de Opdrachtgever, nadat de Opdracht tot stand is gekomen, de Opdracht om welke reden dan ook annuleert, dient de Opdrachtgever dit schriftelijk bij PS Eventcrew te melden. Indien de Opdrachtgever een Opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is de Opdrachtgever aan PS Eventcrew een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt de volledige omvang van de reeds door PS Eventcrew op het moment van annulering redelijkerwijs gemaakte kosten ter voorbereiding van de werkzaamheden. Daarnaast is een vergoeding verschuldigd door Opdrachtgever welke is gebaseerd op de door PS Eventcrew berekende prijs voor de Opdracht en bedraagt:

 1. bij annulering tot 30 dagen voor de geplande aanvang van de uitvoering van de Opdracht: 25% van de overeengekomen prijs;
 2. bij annulering tot 21 dagen voor de geplande aanvang van de uitvoering van de Opdracht: 35% van de overeengekomen prijs;
 3. bij annulering tot 14 dagen voor de geplande aanvang van de uitvoering van de Opdracht: 50% van de overeengekomen prijs;
 4. bij annulering tot 7 dagen voor de geplande aanvang van de uitvoering van de Opdracht: 100% van de overeengekomen prijs;

4.2     Het vorenstaande laat onverlet het recht van PS Eventcrew om de daadwerkelijke schade te verhalen op de Opdrachtgever indien deze hoger uitvalt dan het op artikel 4.1. gebaseerde bedrag.

4.3     Indien de Opdrachtgever de Opdracht wijzigt waarbij de prijs gebaseerd op een hele dagprijs wordt gewijzigd naar een halve dagprijs of een driekwart dagprijs, wordt dit als een gedeeltelijke annulering aangemerkt. Hierbij geldt dat Opdrachtgever ten aanzien van de gedeeltelijke annulering een vergoeding aan PS Eventcrew is verschuldigd welke wordt berekend op basis van artikel 4.1.

Artikel 5. Ontbinding en beëindiging
5.1     Iedere vordering van PS Eventcrew op Opdrachtgever is terstond opeisbaar na voltooiing van de Opdracht. PS Eventcrew heeft het recht om, indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, en na ingebrekestelling, de betreffende Opdracht alsmede de overige door hem met PS Eventcrew gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, onverminderd het recht op schadevergoeding.

5.2     Partijen zijn gerechtigd om de Opdracht met onmiddellijke ingang, zonder opgaaf van redenen, schriftelijk te beëindigen indien:

 1. de andere partij in verzuim is;
 2. de andere partij geliquideerd is;
 3. de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

5.3     Indien één of meer gevallen zoals genoemd in leden 1 en 2 van dit artikel zich voordoen, zijn alle vorderingen van PS Eventcrew onmiddellijk opeisbaar. Indien PS Eventcrew één of meer van bovenstaande gronden inroept leidt dit niet tot enige aansprakelijkheid van PS Eventcrew voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge lijdt.

Artikel 6. Betaling

 • Opdrachtgever is gehouden elke factuur van PS Eventcrew te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en een rente verschuldigd is van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd. Opdrachtgever is niet bevoegd om betaling op te schorten danwel een bedrag in mindering te brengen of te verrekenen om welke reden dan ook.
 • Uitsluitend betalingen aan PS Eventcrew werken bevrijdend. Betalingen door Opdrachtgever aan de Crew, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover PS Eventcrew.
 • Indien Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan PS Eventcrew te melden. Na deze periode vervalt het recht van Opdrachtgever om de factuur te betwisten. Betwisting van de factuur ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 • Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van PS Eventcrew, aanleiding geeft, is Opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van PS Eventcrew een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens PS Eventcrew. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van Opdrachtgever.
 • Indien Opdrachtgever het in lid 4 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door PS Eventcrew gestelde termijn, is Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is PS Eventcrew dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle overeenkomsten bij Opdrachtgever in te roepen.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die PS Eventcrew maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van €300,— per vordering), tenzij PS Eventcrew aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra Opdrachtgever in verzuim is door Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever
7.1     De Opdrachtgever zorgt ervoor dat PS Eventcrew tijdig kan beschikken:

–    over de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen,  ontheffingen en beschikkingen);

–   over de gebouwen, terreinen of wateren waarin of waarop de Opdracht moet worden uitgevoerd;

– over eventuele benodigde aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas alsmede alle overige door PS Eventcrew benodigde zaken voor de uitvoering van de Opdracht.

7.2     De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het Werk en de veiligheid op de plaats alwaar het Werk wordt uitgevoerd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1     PS Eventcrew is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, geleden door of in verband met de uitvoering van de Opdracht of als gevolg van enig verzuim van PS Eventcrew in de nakoming van haar verplichtingen uit de Opdracht, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PS Eventcrew.

8.2     Onverminderd het in de overige leden van dit artikel bepaalde is eventuele aansprakelijkheid van PS Eventcrew beperkt tot uitsluitend directe schade en is deze, per gebeurtenis, beperkt tot de door PS Eventcrew met Opdrachtgever overeengekomen totale prijs. Het door PS Eventcrew maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is PS Eventcrew nimmer aansprakelijk.

8.3     PS Eventcrew kan voorts niet aansprakelijk worden gehouden indien sprake is van overmacht aan haar zijde. Onder overmacht aan de zijde van PS Eventcrew wordt verstaan de situatie dat PS Eventcrew wegens buitengewone omstandigheden niet in staat is de Opdracht naar behoren uit te voeren. Hieronder valt onder andere:

 • abnormaal hoog ziekteverzuim;
 • bedrijfsbezetting;
 • brand;
 • technische storingen;
 • verkeersbelemmeringen en/of transportproblemen;
 • gebrek aan materialen waar PS Eventcrew geen verwijt van kan worden gemaakt;
 • elke andere omstandigheid waarop PS Eventcrew op geen enkele manier redelijkerwijs invloed kan of kon uitoefenen ook al was deze omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst te voorzien.

Ingeval van bedoelde overmacht is PS Eventcrew gerechtigd de (verdere) nakoming van haar verplichtingen te beëindigen, zonder daarbij gehouden te zijn tot het vergoeden van enigerlei schade.

8.4     De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor PS Eventcrew dan wel een door haar ingeschakelde derde is ontstaan als gevolg van de uitvoering van de Opdracht, waaronder mede is begrepen schade een aan PS Eventcrew toebehorende zaak, die in het kader van de uitvoering van de Opdracht is gebruikt.

8.5     Indien schade is ontstaan aan de voor de uitvoering van de Opdracht door PS Eventcrew ingehuurde voertuigen of materialen en het verhuurbedrijf hiervoor een bedrag aan eigen risico in rekening brengt bij PS Eventcrew, rekent PS Eventcrew dit bedrag aan eigen risico een op een door aan de Opdrachtgever. Dit bedrag wordt bij de Opdrachtgever in rekening gebracht middels een door PS Eventcrew te verzenden factuur.

8.6     De Opdrachtgever vrijwaart PS Eventcrew voor alle eventuele aanspraken van derden waaronder doch niet uitsluitend van bezoekers of leveranciers van het evenement, tot vergoeding van schade in verband met de door PS Eventcrew verrichte Opdracht voor zover deze schade niet uit hoofde van deze algemene voorwaarden voor rekening komt van PS Eventcrew.

8.7     De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van PS Eventcrew verstrekt de Opdrachtgever een geldig bewijs (polis) van verzekering.

Artikel 9. Vervanging en beschikbaarheid
9.1     PS Eventcrew is te allen tijde gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Crew door een andere Crew onder voortzetting van de Opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van de PS Eventcrew, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving.

9.2     PS Eventcrew schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien zij om welke reden dan ook de Crew niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Opdracht of nadien overeengekomen aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 10. Geheimhouding

 • PS Eventcrew en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 • PS Eventcrew zal op verzoek van Opdrachtgever de Crew verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Crew een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 • Het staat Opdrachtgever vrij om de Crew rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert PS Eventcrew over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan PS Eventcrew. PS Eventcrew is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Crew.

   Artikel 11. Privacy

 • In het kader van de Opdracht of overige overeenkomst vindt uitwisseling van persoonsgegevens van kandidaten en de Crew plaats. Opdrachtgever en PS Eventcrew behandelen deze gegevens vertrouwelijk en conform de algemene verordening gegevensbescherming (hierna: avg) en aanverwante wet- en regelgeving. Opdrachtgever krijgt/ontvangt geen gegevens van PS Eventcrew die PS Eventcrew op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door PS Eventcrew aan hem verstrekte gegevens.
 • Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan PS Eventcrew alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover Opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventuele benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen. Opdrachtgever vrijwaart PS Eventcrew tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, Crew van Opdrachtgever of overige derden jegens PS Eventcrew in verband met een schending van het in dit artikel bepaalde door Opdrachtgever en vergoedt de daarmee samenhangende door PS Eventcrew gemaakte kosten.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1   Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.

12.2  Alle geschillen die tussen PS Eventcrew en de Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.